Z++ Gebruikershandleiding

1. Deze handleiding

Dit is de lineaire tekst van deze handleiding. U zou hem zo ook in een boek kunnen tegenkomen. Alleen eventuele tekeningen kunt U oproepen door de verwijzing ernaar aan te klikken.
Dezelfde tekst is ook interactief beschikbaar.

2. Z++ Basisuitvoering

In de basisuitvoering bestaat een Z++ oproepsysteem uit een ZP-28 besturingseenheid waarop honderden ZP-01 gebruikersposten kunnen worden aangesloten.

2.1. Doel Z++ systeem

Het doel van het Z++ oproepsysteem is communicatie tussen de gebruikers te verzorgen.

2.2. Gebruikers Z++ systeem

De gebruikers van een Z++ systeem zijn in twee categorieën te verdelen: Bewoners en Personeel.

2.3. In- en uitgangen Z++ systeem

2.3.1. ZP-01 Post

Op iedere ZP-01 post zijn een aantal in- en uitgangen voorzien voor het aansluiten van bijvoorbeeld peerdrukker, trekschakelaar(s), 'groene knop', of deurlamp(en).

2.3.2. ZP-28 Besturingseenheid

De ZP-28 besturingseenheid heeft een aantal enkelvoudige in- en uitgangen. Het aantal is zo nodig met steeds acht uit te breiden. Deze in- en uitgangen gebruikt men onder andere als men besluit het Z++ systeem op te delen in meerdere audio- en/of lichtgroepen, of bij het aansluiten van een omroepinstallatie.

2.3.3. rs-232 Poort

De ZP-28 besturingseenheid heeft een rs-232 poort, waarop apparatuur van derden kan worden aangesloten.

3. Bewonersinterface

Hieronder wordt beschreven hoe het Z++ oproepsysteem zich toont aan de bewoner. De bewoner volstaat het te weten hoe de ZP-01 post in rust toont, hoe de ZP-01 post zo nodig in en uit de prive-stand gebracht kan worden, maar vooral hoe zo nodig een roep in het Z++ systeem geplaatst kan worden.

3.1. ZP-01 post in rust

Bij verstek toont het display van de ZP-01 post in rust uitsluitend één ster, maar het is mogelijk een korte tekst toe te voegen.

3.2. Prive-stand ZP-01 post

Door de toets onder de ster in te drukken wordt de ZP-01 post in de z.g. prive-stand gezet: Boven de ster verschijnt het woord 'Prive' en indien de post wordt opgeroepen, zal de microfoon in de ZP-01 post buiten gebruik zijn. Door gebruik te maken van de prive-stand kan de bewoner niet tegen zijn wil afgeluisterd worden. Door dezelfde toets nogmaals in te drukken komt de ZP-01 post weer uit de prive-stand en wordt de microfoon in de ZP-01 post weer stand-by geschakeld.

3.3. Een roep maken in het Z++ systeem

Een bewoner kan in het Z++ systeem meerdere typen roepen plaatsen.

3.3.1. Oranje knop maakt kamerroep (K-roep)

Indien de bewoner de ZP-01 post kan bereiken, volstaat een druk op de grote oranje oproepknop. In dit geval kent het Z++ systeem uitsluitend de plaats waar de roep gedaan werd en zal het Z++ systeem een kamerroep verzenden.

3.3.2. Op de ZP-01 post aangesloten externe melder maakt ander type roep

Indien de bewoner één van de eventueel op de ZP-01 post aan te sluiten externe melders kan bereiken, volstaat het deze te bedienen. Ook in dit geval kent het Z++ systeem de plaats waar de roep gedaan werd, maar zal het een ander type roep verzenden. Het type van de roep geeft aan welke van de externe melders gebruikt werd. Bij verstek zijn de P-roep (voor peerdrukkers) en de T-roep (voor trekschakelaars) voorzien, maar het is mogelijk om van deze letters af te wijken en ook om andere ingangen te gebruiken. Zo kunnen bijvoorbeeld draadloze oproepsystemen van derden op een ZP-01 post worden aangesloten. Het afwijkende roeptype geldt dan wel voor alle posten in het desbetreffende Z++ systeem.<\p>

3.3.3. Oproepmedaillon maakt infraroodroep (I-roep)

Het Z++ systeem kent zelf ook een draadloos oproepsysteem. Indien verwacht kan worden dat een bewoner niet in staat zal zijn de ZP-01 post of één van de daarop aangesloten externe melders te bereiken, kan aan deze bewoner een IR-oproepmedaillon worden uitgereikt. Bij verstek kent het Z++ systeem aan zo'n medaillon een nummer toe, maar het verdient aanbeveling dit door de naam van de bewoner te vervangen. Om een roep te maken volstaat het een drager van een IR-oproepmedaillon dit in de algemene richting van een ZP-01 post te richten en op de oranje oproepknop van het medaillon te drukken. In dit geval kent het Z++ systeem zowel de plaats waar de roep werd gedaan als de bewoner die de roep deed. Het Z++ systeem zal nu een z.g. infraroodroep verzenden.

4. Verwerking van een roep

4.1. In het Z++ systeem

Zodra een roep aan het Z++ systeem bekend is, zal in de ZP-01 post bij de bewoner de geruststel-led oplichten, zal een attentiepiep klinken en zal in het display de tekst 'Oproep wordt doorgegeven' komen te staan. Het Z++ systeem zal vervolgens de roep verzenden aan alle ZP-01 posten in de groep waar personeel ingelogd is onder vermelding van het kamernummer en het type van de roep.

4.2. Door systemen van derden

Bovendien zal het Z++ systeem in voorkomende gevallen alle oproepgegevens over een rs-232 poort doorgeven aan andere systemen, zoals bijvoorbeeld een personenzoekinstallatie (pzi, pager), of een systeem dat de roepen aan een centrale post toont, danwel in een logboek vastlegt (monitor, recorder).

5. Personeelsinterface

Hieronder wordt beschreven hoe het Z++ oproepsysteem zich toont aan het personeel. In rust is er geen verschil tussen het interface voor het personeel en dat voor de bewoner. Personeel moet zich aanmelden aan een ZP-01 post. Zodra het Z++ systeem de gebruiker van een ZP-01 post als personeelslid herkent, zal het op deze ZP-01 post het z.g. 'zustermenu' tonen.

5.1. ZP-01 post in rust

Bij verstek toont het display van de ZP-01 post in rust uitsluitend één ster, maar het is mogelijk een korte tekst toe te voegen.

5.2. Aan- en afmelden aan Z++ systeem (in- en uitloggen)

Personeel moet zich bij het betreden van een ruimte via een ZP-01 post aan het Z++ systeem melden. Dat kan afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem anoniem of met naam.

5.2.1. Anoniem aan- en afmelden

Anoniem aanmelden van personeel geschiedt met de toetsen 'V' + '*' of met de 'groene knop'. Anoniem afmelden geschiedt met de toets 'X' of door de groene knop nogmaals in te drukken.

5.2.2. Met naam aan- en afmelden

Met naam aan- en afmelden geschiedt met behulp van een bij het Z++ systeem passende IR-zender in de vorm van een sleutelhanger, die code voorzien van een uniek identificatienummer naar de ZP-01 post verzendt.

5.3. ZP-01 Zustermenu

Het 'zuster-menu' van de ZP-01 post kent, afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem, verschillende mogelijkheden die niet door bewoners gebruikt kunnen worden, zoals beantwoorden en afstellen van oproepen met keuze tussen verschillende oproepen, plaatsen van een assistentieroep ('Assi'), direkt aanroepen van een andere ZP-01 post ('Kamer'), direkt aanroepen van een ander personeelslid ('Pers') en bedienen van de dormofoonfunktie ('Dorm').
In alle uitvoeringen van het Z++ systeem worden alle roepen uit dezelfde groep, zodra een ZP-01 post het 'zustermenu' toont, aan deze ZP-01 post gemeld door middel van een attentiesignaal en tekst in het lcd-scherm.

5.4. Roepen in Z++ systeem

5.4.1. Kiezen tussen verschillende oproepen

Als er meer roepen kort na elkaar komen, biedt het menu de keuze welke roep het eerst wordt beantwoord. De '<' en '>' toetsen brengen de andere roepen in beeld.

5.4.2. Aannemen van oproepen

Nadat de keuze is gemaakt, wordt de roep met de 'V' toets geaccepteerd. Mocht er al een andere audio-verbinding in de groep in gebruik zijn, dan wordt dat gemeld door een tekst in het lcd-scherm. Er is maar één audioverbinding tegelijk per groep mogelijk. De zuster heeft de keuze in te luisteren in die verbinding en kan hem zo nodig verbreken. De zuster kan zo de eigen audioverbinding voorrang geven. Zodra de weg vrij is, wordt de audioverbinding gelegd en is te horen wat er op de oproepende kamer gebeurt. Op die kamer klinkt een attentiesignaal. U kunt zelf spreken als U de oranje oproeptoets van de ZP-01 post indrukt.

5.4.3. Afstellen van oproepen van bewoners

De roep wordt tijdelijk afgesteld zodra deze vanaf een andere ZP-01 post beantwoord wordt en bij het beëindigen van de audio-verbinding is er de keuze of de roep definitief wordt afgesteld ('V'), dan wel of deze wordt teruggeplaatst ('X'). Zodra een personeelslid zich op de oproepende ZP-01 post aan het Z++ systeem aanmeldt, wordt de roep automatisch definitief afgesteld.

5.5. Z++ Assistentieroep ('Assi')

5.5.1. Plaatsen assistentieroep (A-roep)

Alle uitvoeringen van het Z++ systeem bieden verzorgend en verplegend personeel de mogelijkheid de assistentie van collega's in te roepen door het indrukken van de grijze toets onder het woord 'Assi'. Zodra een assistentieroep aan het systeem bekend is, zal in de ZP-01 post bij de oproeper de geruststel-led gaan knipperen.

5.5.2. Beantwoorden van een assistentieroep

Het Z++ systeem zal de assistentieroep verzenden aan alle ZP-01 posten in de groep waar personeel ingelogd is onder vermelding van kamernummer, en de typeaanduiding 'A-roep'. Om nadruk op het dringende karakter van de assistentieroep te leggen zal het attentiesignaal dubbel en in snelle opeenvolging klinken. Net als bij andere roepen zal het Z++ systeem in voorkomende gevallen de oproepgegevens over een rs-232 poort doorgeven aan andere systemen, zoals pager, monitor, of recorder. Aangezien het bij sommige zorginstellingen gebruikelijk is dat per groep slechts één teamlid beschikbaar is, bestaat binnen het Z++ systeem de mogelijkheid een ander pagernummer aan assistentieroepen toe te kennen.

5.5.3. Afstellen assistentieroep

et als ieder ander type roep wordt een assistentieroep tijdelijk afgesteld zodra deze vanaf een andere ZP-01 post beantwoord wordt en kan bij het beeindigen van de audio-verbinding worden gekozen of de roep definitief wordt afgesteld ('V'), dan wel of deze wordt teruggeplaatst ('X'). Op de oproepende ZP-01 post kan de assistentieroep eveneens definitief worden afgesteld met de toets 'X'.

5.6. Aanroepen van een andere kamer ('Kamer')

Afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem en de ZP-01 posten kan een andere ZP-01 post in of buiten de eigen groep worden aangeroepen. Als dit kan, is in het 'zustermenu' het woord 'Kamer' zichtbaar en wordt na het indrukken van de toets 'Kamer' het 'kamerkeuzemenu' getoond. In dit menu kan met de '<', '>', '+' en '-' toetsen, of met een numeriek toetsenbord een kamer gekozen worden, waarna met 'V' de keuze kan worden geaccepteerd, of met 'X' worden verworpen. Zodra de weg vrij is, wordt de audioverbinding tot stand gebracht. Indien de aangeroepen ZP-01 post 'Prive' staat, kunt U over deze audioverbinding alleen spreken. Nadat de bewoner de prive-stand heeft beëindigd, is ook audio in de andere richting mogelijk.

5.7. Aanroepen van ander personeel ('Pers')

Afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem kan een ander personeelslid in of buiten de eigen groep worden aangeroepen. Als dit kan, is in het 'zustermenu' het woord 'Pers' zichtbaar en wordt na het indrukken van de toets 'Pers' het 'personen-keuzemenu' getoond. In dit menu kan, afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem, met de '<', '>', '+' en '-' toetsen een kamer waar een ander personeelslid is aangemeld worden gekozen, waarna met 'V' de keuze kan worden geaccepteerd. Zodra de weg vrij is, wordt de audioverbinding tot stand gebracht.

5.8. Z++ Dormofoon ('Dorm')

5.8.1. Instellen en inschakelen van de dormofoon

Afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem is op een ZP-01 post een dormofoonfunktie in te stellen, zodat bij verstoring van de rust op die kamer een z.g. dormofoonroep wordt gemaakt. Als dit kan, is in het 'zustermenu' het woord 'Dorm' zichtbaar en verschijnt na het indrukken van de knop 'Dorm' het 'dormofoonmenu'. In dit menu is de duur en het volume waarbij een dormofoonroep moet worden verzonden in te stellen met de toetsen '- duur +' en '- volume +'. Zodra de dormofoon aanspreekt, gaat het uitroepteken dat tussen de ingestelde waarden wordt afgebeeld aan of uit. De instellingen kunnen met 'V' worden geaccepteerd.

5.8.2. Het uitschakelen van de dormofoon

Als op een ZP-01 post de dormofoonfunktie is ingeschakeld, kan deze worden uitgeschakeld door met de toets 'Dorm' in het 'zustermenu' het 'dormofoonmenu' op te vragen, 'duur' en 'volume' beide op 0 (nul) te regelen en deze instellingen met 'V' te accepteren. Bedenk echter dat dormofooninstellingen sterk patiëntgebonden zijn en dat ze bij het uitschakelen van de dormofoonfunktie niet door het Z++ systeem worden bewaard. Ze moeten dus vaak opnieuw worden ingesteld en het verdient daarom aanbeveling ze per patiënt te noteren.

5.8.3. Het beantwoorden van een dormofoonroep (D-roep)

Een dormofoonroep kan op dezelfde manier als een andere roep worden afgehandeld.

6. Audio- en lichtgroepen, omroep

Zodra structuur of grootte van een Z++ systeem daartoe aanleiding geeft, is opdeling in licht- en/of audiogroepen gewenst. Iedere ZP-28 besturingseenheid heeft hiervoor reeds enige in- en uitgangen. Een andere mogelijke toepassing daarvan is het aansluiten van een omroepinrichting. Zo nodig kunnen een of meer ZP-28R in- en uitvoereenheden worden toegevoegd.

6.1. Indeling Z++ in groepen

6.1.1. Lichtgroepen

In geval een Z++ systeem is voorzien van groepslampen, kan men aan het oplichten van een groepslamp herkennen in welke groep(en) nog een roep onbeantwoord is. Per lichtgroep is, naast de benodigde voedingen, relais en signaalarmaturen, één uitgang van een ZP-28 of ZP-28R eenheid vereist.

6.1.2. Audiogroepen

Aangezien de constructie van het Z++ systeem per audiogroep het gebruik van hoogstens één spraakverbinding tegelijk toestaat, verdient het aanbeveling het Z++ systeem op te delen in twee of meer audiogroepen, zodra het aantal of de duur van de spraakverbindingen daar aanleiding toe geeft. Hoewel verschillende audiogroepen deel uit kunnen maken van hetzelfde Z++ systeem, zijn het funktioneel gezien geheel gescheiden deelsystemen. In het bijzonder kunnen oproepen uitsluitend worden doorgegeven binnen de eigen audiogroep en kunnen spraakverbindingen uitsluitend worden opgebouwd binnen de eigen audiogroep.

6.1.3. Dag- en nachtdienst

Aangezien zowel de bezettingsgraad van het Z++ systeem, als het aantal beschikbare personeelsleden sterk kan verschillen tussen de dag- en de nachtdienst, is het Z++ systeem zodanig ingericht, dat verschillende audiogroepen in nachtdienst tot één grote audiogroep kunnen worden samengevoegd. Zolang de dag/nacht-schakelaar van een audiogroep in de nachtstand is geplaatst, voegt het Z++ systeem deze audiogroep samen met zijn nachtgroep. Zodra de audiokoppeling tot stand is gebracht, ziet het Z++ systeem beide audiogroepen als één. Zonodig kan een controlelamp oplichten. Per dag/nacht-schakelaar is, naast de benodigde voedingen, relais en controlelampen, één ingang en één uitgang van een ZP-28 of ZP-28R eenheid vereist.

6.1.4. Bijzondere dienst

Afhankelijk van de uitvoering en de instellingen van het Z++ systeem kan één bijzondere audiogroep, die tevens de nachtgroep van alle andere audiogroepen moet zijn, ook ZP-01 posten buiten de eigen audiogroep aanroepen. Hiertoe plaatst het Z++ systeem de audiogroep van de aangeroepen post tijdelijk als het ware in de nachtstand, zodat het Z++ systeem de beide audiogroepen als één nieuwe audiogroep kan beschouwen. In de nieuwe audiogroep is de spraakverbinding tussen beide ZP-01 posten wel mogelijk en oproepen uit de gehele nieuwe audiogroep worden, zolang de spraakverbinding duurt, binnen beide oorspronkelijke audiogroepen gemeld.

6.2. Z++ met omroepinstallatie

Indien gewenst is een Z++ systeem uit te breiden met een installatie voor het omroepen van korte mededelingen. De bediening is eenvoudig: Zolang de 'Omroep'-knop wordt ingedrukt, zal Z++ systeem alle eventuele audioverkeer te onderbreken, de audiobus van alle audiogroepen koppelen, alle ZP-01 posten in de luisterstand plaatsen en de omroepversterker met de audiobus verbinden. Zodra de 'Omroep'-lamp oplicht, is het Z++ systeem gereed en kunt U spreken. Uw boodschap zal bij alle ZP-01 posten uit de luidsprekers klinken. Zo'n omroepinstallatie bestaat uit een microfoon, een druktoets, een controlelamp en een audioversterker die voldoende vermogen aan een voldoende lage uitgangsimpedantie kan leveren (iedere ZP-01 post belast de versterker met 60 Ohm). De omroepfunktie vereist één ingang en één uitgang van een ZP-28 of ZP-28R eenheid.

Copyright 1994/1995, Innovative Design Delft, All Rights Reserved